Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği(UNİVDER), 1989 yılında ağırlıklı olarak İstanbul Üniversitesinde çalışan öğretim tarafından İstanbul’da kuruldu.

Kurucu üyeleri Aysel Çelikel, Coşkun Özdemir, Türkan Saylan, Necla Arat, Ayla Gürsoy,Tülay Arın, Cengiz Arın,İlhan Berktay, Servat Şenel,Ergun Uğur,Burhan Şenatalar,Ayhan Alkış,Emin Durul Ören, Nihat Falay, Atilla Ergür idi. Kurucu başkan Coşkun Özdemir ve Genel Sekreter Burhan Şenatalar idi.

Derneğin amacı, yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bu kurumlarda çalışmış olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar arasında dayanışma ve birliği sağlamak, hak ve çıkarlarını savunmak, bilimsel ve sanatsal çalışmaları özendirmek ve yükseköğretimin özgürce gelişebileceği bir ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak olarak ifade edilmektedir.
Derneğin faaliyet alanları, sosyal, toplumsal kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda çok çeşitli ve kapsamlı olarak tanımlanmıştır.

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar, Çeşitli bilim ve sanat dalları ile eğitim ve öğretimi ilgilendiren konularda inceleme, araştırma, sergileme, gösteri, dinleti, eğitim ve yayın gibi faaliyetlerde bulunur.

2- Sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken kamu ya da özel kurumlarla işbirliği yapar. Konferanslar, kongreler, açık oturumlar, sempozyumlar, paneller vb. toplantılar yapar; sergiler, gösteriler, konserler, şenlikler ve geziler düzenler; çeşitli yarışmalar açar, jüriler oluşturur ve ödüller verir.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, ;üyelerinin haklarını korur ve savunur.

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16- Bilimsel , sanatsal ve eğitsel çalışmaların gelişimine katkıda bulunur ve her türlü desteği sağlar.