BG-2233

ÜniversiteÖğretimÜyeleriDerneği

Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2

Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye

Tel/Fax: +90 212  2726237

Web adresi: www.univder.org

E-posta: univder@univder.orgunivder@gmail.com

_____________________________________________________________________________30.Yıl___       

Konu:EmekliÖğretimüyelelerininÜniversiteyedönüştaleplerihk.                    .01.2020

Sayı:2020/001

İstanbul ÜniversitesiRektörlüğü’ne,

Yaşhaddinidoldurmadanherhangibirnedenlekendiisteğiileüniversitedenemekliolanöğretimüyelerinintekrarüniversitelerdekigörevinegeridönüşüne ilgili üniversite rektörlüğüne hitaben dilekçe verdiklerini ve bu dilekçelerin hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden red edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.Bu öğretim üyelerinden bazılarının derneğimiz üyesi olduklarını da görmekteyiz.İşte bu neden ile derneğimiz, tüzük gereği üyelerinin uğradığı haksızlıklara karşı üyelerinin haklarını gözetmekle yükümlüdür.

2547 sayılıyasanınilgilimaddesi “Kurumlaradönüş:  Madde 60 – b. (Değişik: 1/11/1990 – 3676/1 md.) Yükseköğretimkurumlarından, mahkemeveyadisiplinkararlarıileçıkarılanlarhariçolmaküzereherhangibirnedenlekendiisteğiileayrılanöğretimüyeleribaşvurularıüzerinebuKanunhükümleriçerçevesindekadrokoşuluaranmaksızıntekrarayrıldıklarıyükseköğretimkurumlarınadönebilirler.”şeklindedir.

Yaş haddini doldurmadan kendi isteği ile emekliliğini talep eden ve emekli olan bir  öğretim üyesinin tekrar üniversiteye dönüşü ile ilgili 2547 sayılı yasanın 60. Maddesinin b bendi çok açık ve nettir. Bu madde gereği Üniversite Rektörlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmuş olan bir öğretim üyesininüniversitedeki görevine geri dönme talebinin koşulsuz karşılanması gerekir.

Üniversitedehakkındahiçbirdisiplincezasıbulunmayanvemahkemekararlarısonucuüniversitedenuzaklaştırılmayankendiisteğiileemekliliğiniisteyenveemekliolanbiröğretimüyesininkadrokoşuluaranmaksızıntekrargörevinegeridönmesiüzerindeherhangibiryasalengelbulunmadığıaçıkvenettir.Bazıöğretimüyelerinindavakonularıolduğunuvebu davalarınemekliolduktansonraaçılmışvebudavadanberaatetmişolduğunu da bilmekteyiz.Kaldıkiüniversitedeçalıştığısıradabudavaaçılmışolsabile beraatetmesinedeniileherhangibiryasalengelteşkiletmemektedir.

Emekliöğretimüyelerininbuyasahükmünebağlıkalaraküniversitedekigörevinegeridönmesiileilgilivermişolduğudilekçelerininhanginedenlerilerededildiği,yasanınhangimaddesineilgiliolarakkabuledilmediğininanlaşılmasımümkündeğildirvebirhakihlalidir.

Tümbuaçıklamalarımızsonrası,bugibigeridönmetaleplerininhanginedenlerilerededildiğini,ilgiliyasaldayanağınıntarafımızayasalsüresiiçindebildirilmesinirektörlükmakamındantalepetmekteyiz.Aksitakdirdeöğretimüyelerininhakveçıkarlarınıkorumakamacıilehiçbiryasaldayanağıolmadanilgiliyasahükümlerinigörmezdengelmesivegörevinikötüyekullanmasınedenleriilerektörlüğekarşıdavaaçabileceğimiziveöğretimüyelerininvederneküyelerimizinyasalhaklarınıarayacağımızıbildiririz.

Arzederiz.

Prof.Dr.TahsinYeşildere

ÜniversiteÖğretimÜyeleriDerneği

YönetimKuruluBaşkanı